Management Controlling Advice
Accountancy verandert, stap nu in en bespaar!

Aangifte loonbelasting Bilthoven

Dienstbetrekking

Loonheffing wordt geheven van de werknemer die loon uit dienstbetrekking geniet. Het al of niet aanwezig zijn van een dienstbetrekking hangt af van het antwoord op de vraag of u een betaling van loon in de zin van het Burgerlijk Wetboek bent overeengekomen. Basis voor de dienstbetrekking is de arbeidsovereenkomst. Kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst is dat er een gezagsverhouding bestaat tussen werkgever en werknemer. U bent in loondienst? Dan dient u de aangifte loonbelasting in te dienen bij de Belastingdienst.

Ondernemers

Iemand die personeel in dienst heeft, moet zich aanmelden bij de Belastingdienst. Hij moet zelf berekenen hoeveel loonbelasting, werknemersverzekeringen, bedrijfspensioen en zorgverzekeringen hij verschuldigd is over het loontijdvak en moet dit vervolgens uit eigen beweging betalen over een door hem, dan wel door zijn intermediair, ingediende aangifte.

Hoogte loonbelasting en premie overige verzekeringen

De hoogte van de in te houden loonbelasting en premie volks- en overige verzekeringen is afhankelijk van de hoogte van het loon, het belastingtarief, loonheffingskortingen en premie overige verzekeringen. De hoogte van het loon komt uit de loonadministratie die door iedere inhoudingsplichtige moet worden bijgehouden. Centraal daarin is de loonstaat waarin per werknemer alle gegevens worden vastgelegd.

Loon en vrijgesteld loon

Alle voordelen die een werknemer uit dienstbetrekking geniet zijn onderdeel van het belastbaar loon, tenzij deze uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. Op vrijgesteld loon hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden. Voor werknemers is het nettobedrag van de vrijstelling derhalve gelijk aan het brutobedrag.

Risico’s vrijgesteld loon

Voor de werkgever bestaat het risico dat hij ten onrechte van mening is dat een bepaald loonbestanddeel onder een vrijstelling valt. Als de Belastingdienst dan constateert dat er ten onrechte gebruik is gemaakt van de vrijstelling, kan deze naheffingsaanslagen opleggen, welke eventueel verhoogd wordt met een boete.

Vergoedingen en verstrekkingen

De vergoedingen en verstrekkingen worden geregeld in de Werkkostenregeling (WKR). Sinds 1 januari 2015 is de WKR verplicht voor elke werkgever. De WKR is een alternatief voor de bewerkelijke regels op het gebied van vrije vergoedingen en verstrekkingen. De WKR biedt de mogelijkheid om maximaal 1,2% van het totale fiscale loon te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.

Wat kan Management Controlling Advice hierin voor u betekenen?

Loonbelasting en de WKR functioneren onder een complexe wetgeving. MCA heeft de kennis en ervaring om uw klankbord en coach te zijn in de aangifte loonbelasting. Daarnaast kunnen wij vanuit uw salarisadministratie voor u de aangifte loonbelasting verzorgen.

 

Wilt u zich aanmelden voor deze dienst? Of wilt u meer informatie?

Klik dan op een van de onderstaande links.

Aanmeldformulier

Meer informatie

Meer Informatie?

Meer informatie
Bezig met versturen

Reviews
  • Social Elephant

    Goed boekhoudkantoor waarbij verder wordt gekeken dan alleen de boekhouding. Wat ons bevalt (en direct opviel) is de persoonlijke wijze waarop de administratie wordt doorgenomen en aansluitend pro-actief meedenkt voor kansen in de toekomst met een strategische invulling hiervan. Werkelijk advies op maat!

    Read More...

Kom vrijblijvend kennis maken: Contact